Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden terug. Zo kunnen wij en u hierop terugvallen indien nodig. Zo ver willen wij het echter nooit laten komen. Wij zetten ons volle bak in om u van begin tot eind een tevreden te maken omtrent uw planten. Indien er problemen zijn omtrent de bestelling, vragen wij u om direct contact met ons op te nemen zodat we dit netjes voor u kunnen oplossen. 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de website www.prunuslusitanicabrenelia.nl, wat valt onder Green Plantenshop met KVK nummer 87314649.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Bij eventuele tegenstrijdigheid prevaleren de Algemene Voorwaarden.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar algemene- of inkoopvoorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Prunuslusitanicabrenelia.nl is ingestemd.
1.5 De website www.prunuslusitanicabrenelia.nl richt zich in hoofdzaak op de Nederlandstalige markt.
1.6 Onder “Koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Prunuslusitanicabrenelia.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 Prunuslusitanicabrenelia.nl behoudt zich het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.8 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Koper tot het doen van een aanbod.  Prunuslusitanicabrenelia.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

– de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product hij of zij wil ontvangen;
– de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de website en de desbetreffende data van het afrekenformulier aan Prunuslusitanicabrenelia.nl via elektronische weg is verzonden en door Prunuslusitanicabrenelia.nl is ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.
2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Prunuslusitanicabrenelia.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent,en zijn inclusief btw.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Prunuslusitanicabrenelia.nl in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Prunuslusitanicabrenelia.nl worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij anders en duidelijk weergegeven onder weergegeven condities, zoals de minimale orderwaarde voor gratis verzendkosten.
3.5 Prunuslusitanicabrenelia.nl geeft u voorafgaand aan uw bestelling duidelijk aan, zowel in de winkelwagen als bij het afrekenen, hoeveel de bijkomende verzendkosten bedragen.

4. Betaling

4.1 Koper betaalt voorafgaand aan de levering en ontvangt voor of na de levering een rekening. Na betaling worden de producten op het aangegeven moment verzonden door Prunuslusitanicabrenelia.nl.
Koper kan gebruik maken van een van de volgende betaalwijzen:

– Betalen met iDEAL.
– Betalen met Bancontact

4.2 In het geval een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Prunuslusitanicabrenelia.nl als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.4 In geval van niet-tijdige betaling is Prunuslusitanicabrenelia.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk of op het gewenste moment verzonden. Veelal zal dit gepaard gaan met een levertijd van omstreeks 6 werkdagen. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

6. Herroepingsrecht consument-koper

6.1 Uitsluitend een consument-koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
6.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
6.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Green Plantenshop, De Nieuwe Erven 3, 5431 NV te Cuijk, Nederland, info@prunuslusitanicabrenelia.nl,) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

6.4 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

6.5 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
6.6 De retourkosten komen voor de rekening van Koper.
6.7 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
6.8 Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Prunuslusitanicabrenelia.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren of het product zodanig gebruiken dat verkoper de rechten voortvloeiend uit zijn eigendomsvoorbehoud niet kan uitoefenen.

8. Garantie, aansprakelijkheid en reclame

8.1 Prunuslusitanicabrenelia.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld.
8.2 Prunuslusitanicabrenelia.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Prunuslusitanicabrenelia.nl. Prunuslusitanicabrenelia.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.3 Indien Prunuslusitanicabrenelia.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien:

– indien producten aantoonbaar verwaarloosd zijn of niet de juiste verzorging hebben genoten.
– indien de originele factuur niet kan worden overlegd.
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.5 Koper dient aanspraken op garantie en klachten over producten onverwijld na ontdekking daarvan te reclameren, doch uiterlijk binnen drie dagen na de levering. Bij gebreke daarvan komt het reclamerecht te vervallen en worden de producten geacht in goede staat te zijn aanvaard.
8.6 De Koper is verplicht het product aan Prunuslusitanicabrenelia.nl te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Prunuslusitanicabrenelia.nl zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen. Koper heeft nimmer recht op restitutie van de koopprijs.
8.7 Bij een ongegronde klacht en/of retourzending worden er verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Prunuslusitanicabrenelia.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet uitsluitend extreme weersomstandigheden, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie- )netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Prunuslusitanicabrenelia.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Slotbepalingen

11.1 Op overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag en eventuele toekomstige regelingen met betrekking tot de koop van roerende zaken waarvan de toepassing kan worden uitgesloten, zijn niet van toepassingen.
11.2 tenzij dwingendrechtelijke regels anders voorschrijven zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Prunuslusitanicabrenelia.nl is gevestigd.
11.3 Als een bepaling in de overeenkomst of Algemene Voorwaarden niet blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst of Algemene Voorwaarden niet aan. Partijen stellen in dat geval nieuwe afspraken vast, waarmee zoveel als mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.